Skip to content
pattern
strukturovana kabelaz

Štruktúrovaná kabeláž

Prepája aktívne zariadenia vo firemnej sieti. Vďaka čoraz širšiemu využitiu mobilných zariadení súperí s bezdrôtovými wifi sieťami, ktoré sú štruktúrovanej kabeláži dôstojným súperom.

Spoľahlivé pripojenie

Zariadenia pripojené do tejto siete sú schopné zdieľať medzi sebou dáta.

Štruktúrovaná kabeláž je štandardným prvkom v rodinných i v bytových domov, ale i v komerčných budovách. Pri výbere zariadení prihliadame na bezpečnosť a spoľahlivosť systému.

0d759a6254cedb9a75669e8801f57bcf65398bd1

V rámci našich služieb poskytujeme:

 • analýzu požiadaviek klienta z pohľadu využitia štruktúrovanej kabeláže
 • analýzu možných budúcich zmien z pohľadu modularity navrhovaného riešenia
 • výber vhodnej koncepcie z pohľadu topológie ale tiež použitých prvkov
 • zladenie navrhovanej technológie a použitých prvkov s dizajnom priestoru
 • návrh a projekciu štruktúrovanej kabeláže
 • realizáciu káblových trás, inštaláciu koncových prvkov, umiestnenie a osadenie dátových rozvádzačov, záložných zdrojov
 • označenie a certifikačné meranie jednotlivých dátových prepojov a zásuviek
 • sfunkčnenie a servis dodaného riešenia

Po ukončení inštalácie rozvodov vykonávame meranie všetkých káblových trás certifikovaným meracím prístrojom v súlade s normou ISO/IEC 11801 2nd Edition, Am1 & AM2. Pre každú trasu je vyhotovený merací protokol, ktorý definuje fyzikálne a prenosové parametre danej trasy.

Vybudovanie vertikálnej a horizontálnej chrbticovej siete rieši neustále otváranie požiarnych prestupov pri pripájaní každého nového nájomcu alebo časti komplexu a zabezpečí tak ideálne body pripojenia do tejto siete.

4b685862a089de952d979cb68ee44d87d8012700

Ako postupujeme pri návrhu štruktúrovanej kabeláže

Účelom štruktúrovanej kabeláže je umožniť prepojenie zariadení a užívateľov vo firemnej sieti. A to z pohľadu súčasných aj budúcich potrieb. Záruka na pasívnu kabeláž od výrobcu často prekračuje 25 rokov, čo nás zaväzuje navrhovať také riešenia štruktúrovanej kabeláže, ktoré poslúžia svojmu účelu minimálne počas svojej záručnej lehoty.

 • možné technické riešenia pre zákazníka (metalické, optické, bezdrôtové)
 • možné trasy káblových rozvodov a vhodné topológie siete
 • požadovanú súčasnú i potenciálnu budúcu priepustnosť siete
 • potreby a vhodné miesta pre napájanie systému, záložné zdroje (UPS)
 • uvažované koncové zariadenia v dátovom rozvádzači
 • výbavu dátového rozvádzača či rozvádzačov
 • logické rozmiestnenie prvkov v dátovom rozvádzači pre jednoduchý manažment siete a prácu s kabelážou
 • zabezpečenie technologickej miestnosti
 • možné budúce požiadavky na flexibilitu a modularitu dodaného riešenia

Štruktúrovaná kabeláž je dodaná s certifikovaným meraním jednotlivých káblových prepojov a s návrhom servisnej zmluvy pre riešenie potenciálnych zmien či servisných požiadaviek.

354a912ba2516caaf1e2f51cb357d647557a0932

Aké služby sa dajú pripojiť cez novú vertikálnu infraštruktúru?

 • dátové služby pre operátorov
 • internet pre nájomcov
 • hlasové služby pre zákazníkov
 • dátové prepoje pre jednotlivých nájomcov medzi viacerými poschodiami
 • elektrický zabezpečovací systém (EZS)
 • uzavretý okruh TV (CCTV)
 • IP TV
 • počítadlá osôb
 • iné dátové zariadenia
5113dbde7e586f24b3200c1cd78791317bd19eda
pattern

Ktoré prvky môžu tvoriť systém
štruktúrovanej kabeláže?

 • Dátový rozvádzač (Rack)
  je štandardizovaný systém pre prehľadnú montáž a prepojovanie rôznych elektrických a elektronických zariadení, a káblových rozvodov do stĺpcov nad sebou v oceľovom ráme.
 • Pasívne zariadenia
  nevykonávajú žiadnu ,,akciu“ a prevažne slúžia iba na lepšiu organizáciu, dostupnosť, manipulácia a prípadné úpravy dátovej siete
 • Aktívne zariadenia
  zabezpečujú funkčnosť systému (komunikáciu a prenos dát)
 • Switche
  prepájajú koncové zariadenia cez štrukturovanú kabeláž medzi sebou a tvoria vnútropodnikovú vnútornú sieť
 • Záložný zdroj napájania
  slúži na zabezpečenie a ochranu celého systému voči výkyvom napätia a výpadkom napájania
 • Napájacie panely a ventilačné jednotky
 • Kabeláž
 • Ukončenie kabeláže
kombinacia s inymi systemami strukturovana kabelaz

Kombinácia
s inými systémami


Štruktúrovaná kabeláž je komunikačná infraštruktúra alebo nervový systém firmy, ktorý prepája zariadenia a koncové body rôznych systémov.

Z tohto pohľadu je vo firme základom či podhubím pre všetky ďaľšie systémy.

pattern

S čím Vám vieme pomôcť

Ostatné služby


Máte záujem
o naše riešenia?

Chcem konzultáciu